RODO

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

 

 

 

1. Firma Motocentrum Wiesław Toton z siedzibą w Rzeszowie, ul. Warszawska 85, 35-230 Rzeszów, NIP: 8130206483, REGON: 690053996, e-mail: tomasz@toton.com.pl, telefon: (17) 864 02 95, oświadcza, że jest administratorem wszelkich danych osobowych, które zostaną podane przez osobę fizyczną w kontaktach z administratorem, w szczególności takich danych osobowych jak: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, numer NIP.

 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wymiana informacji w związku z prowadzoną przez administratora działalnością, w tym wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie wyraźnej, bądź dorozumianej zgody osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

4. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które uczestniczą w procesie zawarcia lub wykonania zawieranych przez administratora umów. Udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim następuje z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wykonania zawartej umowy oraz przez okres wyznaczony obowiązującymi przepisami prawa.

 

7. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator jest uprawniona do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawie do przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru oraz okoliczności, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy.

 

8. W oparciu o podane dane osobowe, administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.